Laboratorní práce

Naše společnost má vlastní laboratoře vybavené potřebnou technikou a zařízením.

UV-VIS spektrometr Cintra 202,

Přístroj využíváme pro analýzu roztoků chemických látek na principu objektivního – instrumentálního porovnání jejich barevnosti (kolorimetrie). Provádíme metody pro stanovení:

  • amonných iontů,
  • dusičnanů,
  • dusitanů,
  • organických látek,
  • některých bojových otravných látek,
  • fluorescenční analýzy.

Přístroj lze také použít k analýze kapalných vzorků, jako jsou pitné, povrchové a podzemní vody, výluhy z pevných materiálů, potravin, k zachycení změn barev nebo zjištění barevnosti materiálu apod.

Měření hydrodynamických parametrů

Laboratoře společnosti jsou vybaveny specializovanou aparaturou, která je sestavena tak, aby umožňovala měřit a vyhodnocovat nejen hydrodynamické parametry ale i parametry migrační. V rámci laboratorních testů jsou simulovány terénní podmínky. Nabízíme:

  • měření propustnosti zeminy,
  • měření propustnosti horninových vzorků.

Specializované měření pevnostních charakteristik

Pro stanovení pevnostních charakteristik hornin nebo jiných, například stavebních materiálů využívají odborníci společnosti speciálně vyvinutou aparaturu.

Vzorky materiálů jsou vystavovány působení lineárního až pulzního tlaku s maximálními hodnotami až 300 barů. Kmitočet pulzu může být kontinuálně měněn až do hodnoty 15 Hz. Testovaný materiál/hornina je při zatěžování uzavřen(a) ve speciální cele, která umožňuje působení nezávislého tlaku na plášť vzorku. Lze tak ověřovat pevnostní charakteristiky například hornin, na které spolupůsobí tlak nadloží. Tyto testy jsou úspěšně realizovány i v podmínkách in-situ.