Hydrogeologie

Při realizaci geologických prací se opíráme o zkušené odborníky s osvědčením o odborné způsobilosti v hydrogeologii ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích.

Komunální hydrogeologie

vyhledávání zdroje podzemní vody,hydrogeologický průzkum v rozsahu:

  • zpracování projektu hydrogeologického průzkumu,
  • realizace hydrogeologického průzkumu,
  • zajištění vrtných prací,
  • čerpací a stoupací zkoušky,
  • zhodnocení vydatnosti a kvality zdroje podzemní vody,
  • vyhodnocení hydrogeologického průzkumu ve formě závěrečné zprávy.

realizaci a vyhodnocení vsakovací zkoušky pro stavební řízení,
odběry vzorků vody včetně zajištění laboratorních analýz a bakteriálních rozborů,
prohlídky vrtů/studní kamerou se záznamem.

Speciální hydrogeologie

měření velmi nízkých propustností a měření mikropropustností,
intenzifikaci puklinové propustnosti v horninách,
ověření stavu vrtů/studny do hloubky až 600 m kamerou s videozáznamem,
zpracování hydrogeologických posudků nežádoucího vlivu podzemní vody – geohazard,
komunikační zkoušky za použití zdraví nezávadných složek pro ověření hydraulického spojení mezi vodním zdrojem a potenciálním znečišťovatelem.

Ochrana vodních zdrojů

odběry vzorků vody včetně zajištění laboratorních analýz a vyhodnocení,
režimní sledování – monitoring – kolektorů podzemní vody:

  • kolísání hladin podzemní vody,
  • hydrogeochemické změny v čase.

komunikační zkoušky za použití zdraví nezávadných složek,
stopovací zkoušky za použití neaktivních stopovačů,
zpracovávání projektu sanace kontaminovaných zdrojů vody a infiltračních oblastí,
čištění průmyslově využívaných vrtů/studní.