Hydrogeologie

Při realizaci geologických prací se opíráme o zkušené odborníky s osvědčením o odborné způsobilosti v hydrogeologii ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích

Komunální hydrogeologie

- vyhledávání zdroje podzemní vody,hydrogeologický průzkum v rozsahu:

  • zpracování projektu hydrogeologického průzkumu,
  • realizace hydrogeologického průzkumu,
  • zajištění vrtných prací,
  • čerpací a stoupací zkoušky,
  • zhodnocení vydatnosti a kvality zdroje podzemní vody,
  • vyhodnocení hydrogeologického průzkumu ve formě závěrečné zprávy

- realizaci a vyhodnocení vsakovací zkoušky pro stavební řízení
- odběry vzorků vody včetně zajištění laboratorních analýz a bakteriálních   rozborů
- prohlídky vrtů/studní kamerou se záznamem.

Speciální hydrogeologie

- měření velmi nízkých propustností a měření mikropropustností
- intenzifikaci puklinové propustnosti v horninách
- ověření stavu vrtů/studny do hloubky až 600 m kamerou s videozáznamem
- zpracování hydrogeologických posudků nežádoucího vlivu podzemní vody
- komunikační zkoušky za použití zdraví nezávadných látek pro ověření hydraulického spojení mezi vodním zdrojem a potenciálním znečišťovatelem.

Ochrana vodních zdrojů

- odběry vzorků vody včetně zajištění laboratorních analýz a vyhodnocení
- režimní sledování – monitoring – kolektorů podzemní vody:

  • kolísání hladin podzemní vody,
  • hydrogeochemické změny v čase.

- komunikační zkoušky za použití zdraví nezávadných složek
- stopovací zkoušky za použití neaktivních stopovačů
- zpracovávání projektu sanace kontaminovaných zdrojů vody a infiltračních oblastí
- čištění průmyslově využívaných vrtů/studní.