Reference

Soukromý sektor

Bezpečnostní analýza důlního pole Bratrství - Jáchymov

prosinec 1992

Zadavatel: ÚVVVR Praha
Autoři: Hercik M., Nachmilner L., Vaněček M.

Kamerové prohlídky vrtů

od 2010

Zadavatel: Česká geologická služba, ARCADIS a.s., Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., ISATech s.r.o., Lázně Darkov, a.s.
Předmět zakázky: kamerové prohlídky vrtů do hloubky 600 m.

Tlakové hydrodynamické zkoušky

od 2011

Zadavatel: Česká geologická služba, ARCADIS a.s.,
ISATech s.r.o., Geomedia s.r.o.
Předmět zakázky: tlakové hydrodynamické zkoušky ve vrtech do hloubky 100 m pro geologicko-průzkumné firmy.

Stopovací zkoušky

2017

Zadavatel: SG Geotechnika, a.s.
Předmět zakázky: Stopovací zkoušky – stavba dálnice D8

Vyhodnocení sanace skládky teplárenského popílku Pohnání

březen 1993

Zadavatel: Teplárna Tábor a.s.
Autoři: Nachmilner L., Vaněček M.

Hydrodynamické čerpací zkoušky

prosinec 2010

Zadavatel: Arcadis a.s.
Předmět zakázky: hydrodynamické čerpací zkoušky ve 100 m vrtech lokalit Pozďátky, Panské Dubenky a Melechov I. a II.

Čištění vrtu, hydrodynamická zkouška

2016 – 2017

Zadavatel: Patronus třetí, uzavřený investiční fond, a.s.
Předmět zakázky: Čištění vrtu, hydrodynamická zkouška – Lázně Darkov

Veřejný sektor

Richard II - bezpečnostní analýza

červen 1992

Zadavatel: ÚVVVR Praha
Autoři: Laštovka J., Nachmilner L., Vaněček M.

Hydrogeologický průzkum pro vyhledání a zbudování zdroje pitné vody

2018 - 2019

Zadavatel: Obec Nižbor
Předmět zakázky: Žloukovice – Hydrogeologický průzkum pro vyhledání a zbudování zdroje pitné vody

Implementace směrnice Seveso II

prosinec 2008

Zadavatel: MŽP ČR
Náplň projektu: Zpracování technických podkladů k aplikaci systémů řízení při zpracování bezpečnostních dokumentací v rámci implementace směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) a jejich využití pro přípravu technických podkladů semináře EU „Management Systems and their use in Prevention of Major Accidents with special respect to Lower Tier and MAPP“, včetně organizačního zajištění činnosti přípravné skupiny národních expertů

Věda a výzkum

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004643 - Vícegenerační neaktivní stopovače

Zadavatel: MPO ČR
Základním cílem projektu je vývoj série barevných stopovačů stejného fyzikálního chování a snadno identifikovatelných, které průchodem puklinou zůstanou fixovány do té míry, že po opakované aplikaci do puklin bude následně možné podle trasování stopovače popsat geometrii a genezi puklin. Projekt je rozdělen do čtyř etap, ve kterých bude výběr vhodných stopovačů a ověření jejich aplikace prováděn nejprve v laboratorních podmínkách. Na základě experimentů budou vybrány vhodné stopovače. Možnost jejich aplikace při stopovacích zkouškách bude ověřena na testovacích blocích s umělou puklinou. V závěrečné etapě dojde k aplikaci vybraných stopovačů v reálném horninovém prostředí. Součástí vyhodnocení experimentů bude aplikace matematického modelování
Projekt je realizován za finanční podpory EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poskytovatele Ministerstva průmyslu a obchodu

TE02000029 Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Projekt: TE02000029 Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (2014 – 2019) – Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Pozice: Další účastník
Další účastníci: Česká geologická služba, Diamo, státní podnik, RPS Ostrava a.s., Sedlecký kaolin a.s.

FR-TI4/497 Výzkum stability bentonitu v in-situ podmínkách při teplotách do 95 °C

Poskytovatel: MPO ČR
Projekt: FR-TI4/497 Výzkum stability bentonitu v in-situ podmínkách při teplotách do 95 °C (2012 – 2015)
Pozice: příjemce
Další účastníci: Česká geologická služba, České vysoké učení technické v Praze, SG Geotechnika, a.s.

FV10511 Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí

Poskytovatel: MPO ČR
Projekt: FV10511 Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí (2016 – 2019)
Pozice: příjemce
Další účastníci: Progeo s.r.o., SG Geotechnika, a.s., Technická univerzita v Liberci

Rozvojová spolupráce

Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie

2014 – 2017

Zadavatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura, Česká geologická služba
Předmět zakázky: Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti

Geoparky

2015

Zadavatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura, Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.
Předmět zakázky: Geoparky – nový směr udržitelného regionálního rozvoje (Gruzie) – studie proveditelnosti

Reducing the Impact of Mine Water on Drinking Water Sources in the Kvirela River Basin

2019

Zadavatel: The United Nations Development Programme (UNDP)
Předmět zakázky: Reducing the Impact of Mine Water on Drinking Water Sources in the Kvirila River Basin (Gruzie)

Minimalizace vlivu důlních vod na životní prostředí a zdroje pitné vody

2015

Zadavatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura
Předmět zakázky: Minimalizace vlivu důlních vod na životní prostředí a zdroje pitné vody (Gruzie) – studie proveditelnosti

Teplo do škol

2017 - 2018

Zadavatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura
Předmět zakázky: Teplo do škol (Gruzie) – podnikatelský plán, realizace